موسیقی کالج میلز برنامه های کاربردی را اعمال می کند